oficiální internetové stránky obce

Dyjice 20
588 56 Telč

Telefon: 721 624 664, 567 223 846

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje obec Vystrčenovice výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 • počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  0
   
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí
  0
   
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
  0
   
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
  0
   
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
  0
   
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
  0